text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Kvietimo teikti vietos projektus  nuo 2017 m. lapkričio 20 d. 8.00 val. iki 2017 m. gruodžio 20 d. 17.00 val.  dokumentai

FSA-verslui-plėtoti-kvietimo Nr.1 (aktuali redakcija nuo 2019-08-30)

FSA-verslui-pradėti-kvietimo Nr.1 (aktuali redakcija nuo 2019-08-30)

Kvietimas 2017-11-14

FSA verslui pradėti 2017-11-14

Paraiška verslui pradėti 2017-11-14

Verslo planas verslui pradėti 2017-11-14

FSA-verslui-plėtoti-2017-11-14

 Paraiška verslui plėtoti 2017-11-14

Verslo planas verslui plėtoti 2017 11 14

 SVV statuso deklaracija 2017-11-14

Vienos įmonės deklaracija 2017-11-14

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės  http://www.infolex.lt/ta/368313

Sankcijų taikymo metodika https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3a4d3d907c6111e4abe983995522ea30/OtSrYGyppe

Bendrieji dokumentai

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa ir administravimo taisyklės
Vietos projektų administravimo procedūrų aprašas
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedas
Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika (ŽŪM įsakymas Nr. 3D-889)
Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika (ŽŪM įsakymas Nr. 3D-285)
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas
Privačių interesų deklaravimas

Viešinimas

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

Darbo vietų kūrimas (ekonominė veikla)

Darbo vietų skaičiavimo metodika

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas
Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos pildymas
Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos pildymas
Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal KPP 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės
Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymas de minimis pagalbai (Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013)
Europos Sąjungos komisijos samprata dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių
Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijos ir klasės 

Socialinis verslas

Socialinio verslo koncepcija
Socialinių paslaugų katalogas
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas
PVM neapmokestinamos švietimo ir mokymo paslaugos (VMI išaiškinimas)
PVM neapmokestinamos sveikatos priežiūros paslaugos (VMI išaiškinimas)
PVM neapmokestinamos socialinės paslaugos (VMI išaiškinimas)
PVM neapmokestinamos kultūros, sporto paslaugos (VMI išaiškinimas)

Investicijos į nekilnojamąjį turtą

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas…“

PASIBAIGĘS KVIETIMAS

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 1 2017-07-18

Finansavimo sąlygų aprašas mokymų priemonei 2017-07-18

Finansavimo sąlygų aprašo derinimo pažyma (mokymai)  2017-07-18

pirmine paraiška mokymų 2017-07-18

galutinė paraiška mokymų 2017-07-18

Dėl kvietimo atšaukimo verslui

Finansavimo sąlygų aprašas verslui plėtoti 2017-08-11 (aktuali redakcija)

Finansavimo sąlygų aprašas verslui plėtoti 2017-07-18.doc

FSA derinimo pažyma verslui 2017-08-11 (Aktuali redakcija)

FSA pažyma verslo 2017-07-18

Verslo planas 2017-07-18

pirminė paraiška 2017-07-18

galutinė paraiška 2017-07-18

vienos įmonės deklaracija 2017-07-18

smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija 2017-07-18

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės  http://www.infolex.lt/ta/368313