text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Šių metų kovo mėnesį Alėjų kaimo bendruomenė teikė vietos projekto paraišką „Tradicijų puoselėjimas Alėjų kaimo bendruomenėje“ pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“. Projektą pavyko laimėti, todėl liepos 30 d. Alėjuose šurmuliavo jau tradicine tapusi Oninių šventė. Šiais metais kaimynus, kraštiečius bei kaimo svečius vieną gražiausių vasaros švenčių kvietėme paminėti šūkiu „Kartu per Onines“. Tądien turiningam laikui subūrėme kiek daugiau nei 80 vietos gyventojų, neskaičiuojant svečių iš kitų miestų bei rajonų.
Renginį pradėjome šv. Mišiomis Alėjų Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje. Po apeigų renginio vedėja Ingrida Grigaitė kvietė visus susiburti apie Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos lėšomis ir Alėjų kaimo bendruomenės savanorių pastangomis bažnyčios šventoriuje 2017 m. atstatytą kaimo kryžių. Šis kryžius 1941, okupacijų metais, pastatytas šv. Misijų, kurių metu į mūsų bažnyčią keliaudavo gausus būrys parapijiečių, atminimui. Džiugu, jog ši prasminga iniciatyva tapo integralia įgyvendinamo projekto dalimi – šiuo kryžiumi katalikiškąją Šv. Onos minėjimo tradiciją siejame su Alėjų kaimo Švč. Trejybės parapijos paveldo išsaugojimu. Šventoji Ona liaudiškoje ikonografijoje vaizduojama apglėbusi dukrą mergelę Mariją. Šis motinos įvaizdis paskatino būtent Oninių šventės metu atnaujinti užgesusią kaimo kryžiaus tradiciją ir jį, remiantis Šv. Onos, globėjos, įvaizdžiu, dedikuoti „ateinantiems – sutikti, išėjusiems – atminti“. Taigi iš esmės, šio kryžiaus misija yra tęsiama: svarbiausias tikslas – burti tikinčiuosius. Ceremonijos metu padėtos gėlės, uždegtos žvakės ir simboliškai pagerbta Alėjų kaimo bendruomenės giedotojų ir pritariančiųjų giesme.
Iškilmingai pradėtą renginį tęsėme Alėjų kaimo bendruomenės namų kiemelyje. Renginio dalyvius sveikino Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla, Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys, Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjungos ir Gėluvos kaimo bendruomenės pirmininkas Jonas Vazgys, Raseinių rajono savivaldybės tarybos narė Jūratė Garliauskienė, Raseinių seniūnijos seniūnas Rolandas Klusas. Savo buvimu renginį papuošė klebonas – kun. dek. teol. lic. Vytautas Paukštis.
Renginyje netrūko šiltų akimirkų ir prasmingų sveikinimo žodžių. Už ilgametį profesinį ir nuoširdų bei pasiaukojantį asmeninį indėlį, saugant ir stiprinant bendruomenės narių sveikatą, Alėjų kaimo bendruomenės garbės piliečio vardas suteiktas Birutei Salomei Kavaliauskienei. Kokios Oninės be Onučių pagerbimo, kokia gi šventė be jubiliatų pagerbimo? Buvo visko! Kokia šventė be galimybės pasidžiaugti artimo laimėjimais? Renginio metu padėkomis už grožio puoselėjimą ir pavyzdingai tvarkomą sodybos aplinką pagerbti Gražina ir Romualdas Šimkai, Audronė ir Artūras Milašauskai, Laima ir Liudas Kasparavičiai, Aušra ir Vaclovas Armonavičiai, Roma ir Kęstutis Didjurgiai bei Rita ir Vilmantas Kavaliauskai. Kokia šventė be galimybės pasidžiaugti nuveiktais darbais? Už pastaraisiais metais parodytą išskirtinį dėmesį bendruomenei ir prisidėjimą nuoširdžiu darbu dėkota Salomėjai Trakinskienei, Irmantui Tarnauskui, Vaclovui Armonavičiui, Birutei Amanovienei ir jaunimo atstovams – Nedui Kasparavičiui ir Modestui Maksvyčiui.
Ko gero, labiausiai laukiama renginio dalis – šventinis koncertas taip pat nepaliko abejingų. Dar visai neseniai susibūręs RRKC Alėjuose mišrus vokalinis ansamblis „Alėja“ savo krašte tądien pasirodė pirmąjį kartą. Pasirodymo metu negailėta nei šypsenų, nei plojimų! Bendruomenės vardu padėka už meilę muzikai, atsakingumą ir nuoširdų bendruomenės ansamblio reprezentavimą įteikta šio ansamblio vadovui Vytautui Kasparavičiui.
Dar didesnį žiūrovų kiekį subūręs teatrališkas ir energingas Irūnos Puzaraitės-Čepononienės ir Mariaus Jampolskio dviejų dalių pasirodymas taip pat sužavėjo, ko gero, visus šventės dalyvius ir svečius.
Ir tai dar ne viskas! Renginio dalyvių laukė sočios vaišės, pagamintos ant baikerių klubo „Twins Forever MC“ specialiai šiam renginiui atgabentos kepsninės, mažųjų laukė batutas, o Alėjų kaimo bendruomenės namuose veikė artėjančio Alėjų kaimo bendruomenės 20-mečio įkvėpta nuotraukų paroda „Pravėrus sodybos vartus“, gausi bendruomenės tarybos nario Irmanto Tarnausko sukaupta statulėlių paroda, Ivetos Kavaliauskaitės piešiniai bei mūsų kraštietės Saulės Vaitkevičiūtės – Naujokienės rankdarbiai.
Už materialinę paramą šiam renginiui ačiū tariame Dianai ir Rolandui Ambrozaičiams, Audronei ir Artūrui Milašauskams, Birutei ir Jonui Kavaliauskams, Antanui Tautkui ir gėlėmis mūsų bažnyčią papuošusiai, mūsų kraštui niekuomet neabejingai verslininkei Eugenijai Mažintienei.
Renginio pabaigoje bendruomenės pirmininkė Genė Jasulienė kalbėjo apie tai, jog vienas lauke ne karys ir už sunkų bei nuoširdų darbą dėkojo Alėjų kaimo bendruomenės tarybai.
Ačiū visiems, negailėjusiems savo laiko ir pastangų bei įvairiomis formomis, bent maža dalimi prisidėjusiems prie šios šventės idėjų išpildymo. Padėkos žodžiai ir šypsenos atperka visas negandas ir sunkumus, todėl dar kartą dėkojame visiems susirinkusiems. O dabar – laikas naujoms idėjoms ir darbams!

Rasa Simonavičienė
Alėjų kaimo bendruomenės tarybos narė