text3406

Visos naujienos – pasirinkite laikotarpį:

image3004

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija. Vytauto Didžiojo g. 1, 60149 Raseiniai. Kodas 300047565, mob. +370 615 29 225. El. p. vvgraseiniai@gmail.com

Primename, kad pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip iki gegužės 1 d., privalote pateikti įgyvendintų projektų metines ataskaitas. Metinės ataskaitos teikia tie pareiškėjai, kurie įgyvendindami projektus įsigijo ilgalaikio turto. Kartu su ataskaita turite pateikti (Kas įgyvendinote tradicinių renginių projektus) renginio dalyvių sąrašus, ilgalaikio turto kurį įsigijote per projektą draudimą arba atsisakymus, viešinimą (gal kokį naują straipsnelį rašėte arba iš renginio nuotraukų su įsigytais daiktais ar rūbais ir t.t.), gali būti ir renginio programa. Kas įgyvendinote kaimų atnaujinimo projektus privaloma pateikti iš seniūnijos pažymą apie gyventojų skaičių ir jaunus žmones iki 40 m. Verslo projektus įgyvendinę pareiškėjai turi pateikti naujai įdarbintų darbuotojų darbo sutartis, tabelius, ilgalaikio turto draudimus (galiojančius), pažymas apie įdarbinus darbuotojus, kad jie registruoti Raseinių rajone ir yra kaimo gyventojas. Taip pat įdarbinti kiekvienas įsipareigojęs iki 40 m. amžiaus darbuotoją.Tačiau noriu paminėti, jei ataskaitas teiksite po balandžio 1 dienos, turėsite teikti jas elektroniniu būdu ir pasirašius elektroniniu parašu, tai įpareigoja taisyklių punktas:168. Vietos projekto įgyvendinimo ataskaita – dokumentas, rengiamas pabaigus įgyvendinti vietos projektą, kuriame nurodomi pasiekti vietos projekto įgyvendinimo rezultatai ir jų indėlis siekiant VPS įgyvendinimo rodiklių, nurodytų VPS 12 dalyje. Pavyzdinę Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos formą rengia Agentūra. Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą rengia vietos projekto vykdytojas ir teikia ją asmeniškai arba per tinkamai įgaliotą asmenį el. paštu pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu VPS vykdytojai kartu su galutiniu mokėjimo prašymu. Karantino ar ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, tik tuo atveju, jei pareiškėjas yra saviizoliacijoje bei neturi galimybės paraiškos bei prašomų dokumentų pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, taikoma tokia pat tvarka kaip nustatyta Taisyklių 721 punkte. VPS vykdytoja įvertina Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą per KPP administravimo taisyklėse nustatytą terminą, į kurį įskaičiuojamas Agentūros patikros vietoje atlikimo laikas, ir per 10 darbo dienų el. paštu informuoja Agentūrą apie vertinimo rezultatus. Agentūra neišmoka paramos vietos projekto vykdytojui pagal galutinį mokėjimo prašymą tol, kol VPS vykdytoja pateikia informaciją, kad vietos projektas yra įgyvendintas ir vietos projekto įgyvendinimo ataskaita įvertinta teigiamai.Iškilus klausimams klauskite, skambinkite 8 615 29225.